Reeweg 5 1394 JD Nederhorst den Berg
0294-252236 bij calamiteiten 24/7

Privacyverklaring

Deze verklaring geeft inzicht in hoe Bouwbeheer Boshuizen omgaat met uw persoonsgegevens.

Bouwbeheer Boshuizen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Het waarborgen van de privacy en de vertrouwelijkheid van informatie die hem is toevertrouwd is belangrijk voor Bouwbeheer Boshuizen. Als onderdeel van deze fundamentele verplichting zet Bouwbeheer Boshuizen zich in om de bescherming en het correcte gebruik van uw persoonlijke informatie (aangeduid als “persoonsgegevens”) zeker te stellen. In principe verzamelt Bouwbeheer Boshuizen slechts persoonsgegevens die u vrijwillig als klant verstrekt met als doel om u informatie te kunnen verschaffen en/of diensten aan u te kunnen verlenen.
In deze Privacyverklaring kunt u lezen hoe wij persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen.

1. Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Bouwbeheer Boshuizen verzamelt persoonsgegevens als u ervoor kiest om deze aan ons beschikbaar te stellen. Dit omvat alle gegevens die u ons beschikbaar stelt om Bouwbeheer Boshuizen en bij het werk betrokken partijen voor u te laten werken.

Uw persoonsgegevens worden niet gebruikt voor andere doeleinden dan de doeleinden waarvoor u deze informatie aan ons verstrekt heeft, tenzij wij uw specifieke toestemming verkrijgen of om u te informeren over overige diensten van Bouwbeheer Boshuizen. Bijvoorbeeld, als u ons in een emailbericht verzoekt om informatie over Bouwbeheer Boshuizen dan zullen wij gebruikmaken van uw e-mailadres en andere informatie die u ons verstrekt om te kunnen reageren op uw verzoek.

Bouwbeheer Boshuizen verzamelt in het algemeen uitsluitend die persoonsgegevens die nodig zijn om te kunnen voldoen aan uw vraag als bezoeker. Indien aanvullende, facultatieve informatie wordt verzameld dan wordt u daarvan op de hoogte gesteld.

2. Bewaring van persoonsgegevens

Bouwbeheer Boshuizen bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.
Bouwbeheer Boshuizen hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens:

Categorie

Reden

Bewaartermijn

NAW Gegevens

Facturatie, schriftelijke reactie, object gerelateerde zaken (bijv. lekkages)

Zolang relevant

Contactgegevens e-mail

Mailfactuur, informatie verstrekken over relevante zaken

Zolang relevant of geëist als bewaartermijn door de overheid

Contactgegevens telefoonnummer

Bellen voor ondersteuning, object gerelateerde zaken

Zolang relevant in de klantrelatie

Bankrekeningnummer

Bij ontvangen gelden wordt het banknummer gekoppeld aan de relatiegegevens.

Zolang de toestemming niet is ingetrokken.

3. Delen van persoonsgegevens met derden

Bouwbeheer Boshuizen deelt geen persoonsgegevens met derde partijen, behalve als dit noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan uw verzoek, voor onze professionele en legitieme doeleinden of als dit vereist is of toegestaan wordt door de wet, professionele standaarden of kwaliteitsregels.

4. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Bouwbeheer Boshuizen.
U kunt het verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming sturen naar onderstaand e-mailadres. Bouwbeheer Boshuizen zal zo spoedig mogelijk, maar binnen 4 weken, reageren op uw verzoek.

Daarnaast heeft u de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteitpersoonsgegevens/tip-ons

5. Beveiliging van uw persoonsgegevens

Bouwbeheer Boshuizen heeft passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via onderstaand adres.

Contactgegevens:

Bouwbeheer Boshuizen
Reeweg 5
1394 JD Nederhorst den Berg
E. info@bouwbeheerboshuizen.nl
T. 0294-252236

Nederhorst den Berg, mei 2018 Bouwbeheer Boshuizen

Download onze privacyverklaring in PDF.